Yad Sarah hjelper 400.000 årlig

På dagsentrene får slagrammede og andre hjelp til rehabilitering. (Foto: Debie Cooper).

En av Yad Sarahs mange funksjoner er å være hjelpemiddelsentral. Rullestolene monteres av eldre immigranter på Henrik Wergeland-avdelingen, navngitt slik i takknemlighet over gavene fra Norge. (Foto: Debie Cooper)

 

Hjelp Jødene Hjem-giverne kjenner noe til organisasjonen fra tidligere omtaler, og mange av deltakerne på turene våre har besøkt “hovedkontoret” i Jerusalem. Helt fra 1990 har HJH støttet Yad Sarahs arbeid for nye immigranter, og denne støtten vil fortsette for Yad Sarah hjelper stadig flere immigranter som ofte kan være i en sårbar og vanskelig situasjon i et nytt hjemland. Yad Sarahs konsept er unikt og utviklingen har vært fantastisk de siste årene!

30 år – 103 avdelinger – 6 000 frivillige
Det hele begynte for bare 30 år siden – på ett rom. Initiativtaker og “gründer” var Uri Lupolianski – som i dag er ordfører i Jerusalem. Jubileet ble markert med en stor samling i Jerusalem Technology Park – til ære for Yad Sarah’s mange frivillige. Over 4 000 deltakere fra hele landet var samlet på jubileumsfesten – de fleste var nettopp frivillige medarbeidere.
Ordfører Uri Lupolianski var en av de som hilste forsamlingen.

Utviklingen var relativt beskjeden de første årene, men så begynte en fantastisk utvikling. De siste årene har stadig nye avdelinger blitt tatt i bruk; bl.a. har Yad Sarah nå fått avdelingskontorer. Vi kunne like riktig kalle det avdelingslager ved 14 sykehus rundt i landet. Og nå eksporteres også idéen til en rekke andre land. – Yad Sarah er blitt en brobygger mellom nasjonene ved at idéen eksporteres. Litt mer om dette senere.

I dag administreres det omfattende arbeidet i 103 avdelinger rundt i Israel fra det store relativt nye hovedkvartalet i Jerusalem. Og veksten og utviklingen er såvisst ikke stoppet opp. Da vi besøkte Yad Sarah i oktober i år, kunne lederne fortelle at de allerede planla utvidelser av hovedkontoret, de skal bygge på 2 etasjer i høyden – og de skal bygge ut grunnflaten.

Dette er nødvendig for å få plass til de aktivitetene som “hovedkvartalet” i Jerusalem har ansvaret for – og for å få bedre plass for de avdelingene som administrerer det store arbeidet utover i landet.

Yad Sarah tar ansvar – et mangesidig arbeid
For å sammenligne med Norge kan en kort si at Yad Sarah tar ansvar for en del av oppgavene som Røde Kors (innenlandsarbeidet), Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Nasjonalforeningen, sosialkontorene (inklusive hjemmesykepleien) og de offentlige legekontorene har hos oss.

Forholdet er at det israelske samfunnet er langt mer privatisert enn vår norske samfunnsmodell. De betyr at mange viktige omsorgs- og hjelpefunksjoner som det offentlige tar seg av hos oss – er overlatt til private og frivillige organisasjoner i Israel. Det forklarer det store potensialet som organisasjonen har – og den store ekspansjonen forteller at Yad Sarah har tatt utfordringene på alvor og gått inn i ansvaret!

Hjelpemiddelsentral og ambulanser
Det er enklere å regne opp de oppgavene Yad Sarah ikke har gått inn i i det israelske samfunnet, enn å fortelle om det utall av aktiviteter og hjelpetjenester de utfører.
Men noe må nevnes for å illustrere arbeidet:

I hovedkvartalet i Jerusalem ligger hovedsentralen for nødtelefonen for hele landet for eldre og hjelpetrengende!
Så snart noen ringer, tar sentralen kontakt med rette instans på innringerens hjemsted. Israel er et lite land – med godt utbygd infrastruktur – så dette fungerer godt der.

Ellers er Yad Sarah-avdelingene også godt utbygde “hjelpemiddelsentraler” med et svært godt utvalg av krykker, gåstoler, rullestoler, oksygenapparater, tilpassede senger for syke osv. til utleie. Akkurat dette er et godt eksempel på en viktig samfunnsfunksjon som Yad Sarah tar ansvaret for i Israel – og som kommunene har her i Norge.

Ellers har Yad Sarah et godt utbygd ambulansenett der bilene tar funksjonshemmede, eldre og andre som har spesielle behov med til legesjekk, sosiale samvær og hva det måtte være.
Mange av de frivillige er bl.a. med i et stort kontroll- og omsorgsarbeid som delvis består i å kontakte gamle, syke, nye immigranter og andre på telefonen og/eller besøke de jevnlig hjemme. Og svært mange andre oppgaver kunne nevnes.

Hjelp til nye immigranter
Yad Sarah har helt siden 1990 lagt stor vekt på arbeidet for nye immigranter – som HJH har gitt store donasjoner til fram gjennom årene. I Henrik Wergeland-etasjen i hovedkontoret i Jerusalem produserer, klargjør og reparerer eldre immigrantarbeidstakere gåstoler, rullestoler og oksygenmaskiner. Dette arbeidet har vært i gang i mange år og “vårt bidrag” fra HJH har vært øremerket til immigranttiltak.

I dag er langt flere nyere immigranter engasjert ved de mange avdelingskontorene – og som frivillige medhjelpere. Gjennom arbeidet f.eks. som frivillige, får de en god kontakt med det israelske samfunnet på mange måter – og det letter integreringen.

Internasjonal brobygger og fredsskaper
De siste årene har Yad Sarah-idéen blitt “eksportert” til en rekke andre land, som Canada, Ukraina, Uganda og Jordan m.fl.. Og Yad Sarah har også avdelinger på Vestbredden og Gaza – en viktig brikke i fredsarbeidet. Også når det gjelder internasjonale kontakter, har Yad Sarah nye idéer og visjoner.

Vi gratulerer 30 års-jubilanten og ønsker lykke til i arbeidet både hjemme og ute i verden!