Tikun Olam

I en liten, men viktig bønn i den jødiske liturgien, Aleinu, en bønn som sies tre ganger daglig, står det blant annet “l’takken olam b’malkhut Shaddai” å perfeksjonere verden under Guds herredømme. Bønnen tilegnes Joshua og er en takksigelse for det jødiske folk for at de får tjene Gud og som uttrykker håp om at hele verden en dag vil anerkjenne Gud og slutte med avgudsdyrkelse.

Denne perfeksjoneringen er etter hvert blitt bedre kjent i jødiske miljøer som Tikun Olam, og kan forstås som å hjelpe til med å perfeksjonere verden eller å reparere verden. I begynnelsen var dette knyttet opp til enkelte spesielle jødiske regler, at disse skulle ikke bare utføres av hensyn til Gud, men også av hensyn til det sosiale fellesskapet.

Jødiske mystikere i Israel som rabbi Itzhak Luria som levde på sekstenhundretallet i Zfat (Safed) endret innholdet av Tikun Olam til også å omfatte bønn i seg selv; at man ved det å be var med på å reparere verden.

I moderne tid er Tikun Olam blitt utvidet til særlig å relatere til slike aktiviteter som er pålagt i følge jødisk lov; tzedaka (å gi
veldedighetsgaver) og gemilut hasadim (å gjøre velgjerninger). I enkelte mer sekulære jødiske miljøer legges det kun vekt på dette, og det kan bl.a. komme til uttrykk i filantropiske handlinger. I stadig større jødiske kretser er Tikun Olam blitt en symbiose av den mer sosiale formen og den mer teologiske;
både ved bønn og ved gode gjerninger og veldedighet reparerer man verden, og begge deler er viktige.

Tikun Olam står for meg som en flott betegnelse for den
aktivitet dere som våre givere, utøver. Ved å gi gaver gjennom Hjelp Jødene Hjem og i kjærlighet til Israel, svært ofte motivert ut i fra en dyp personlig religiøs overbevisning, men ingen
nødvendighet, er dere med på å reparere verden, å gjøre den mer perfekt.

Tikun Olam er også en treffende beskrivelse av hva prosjektene vi støtter i Israel står for. Mange av de aktive her har en dyp religiøs overbevisning som motivator for det arbeidet de gjør, mens andre har en mer sekulær, men felles for alle er en dyp kjærlighet til alle som bor i landet og et inderlig ønske om å gjøre verden bedre.

En av disse organisasjonene som vi støtter, B’Yachad, kan dere lese om i dette nyhetsbrevet. Det er en organisasjon som nesten utelukkende basert på frivillig innsats, gjør livet bedre for svært mange vanskeligstilte i Israel. Det er i sannhet Tikun Olam tuftet på tzedaka og gemilut hasadim! Denne frivilligheten preger alle prosjektene vi støtter, og på den måten gir de bidragene vi med deres hjelp kan sende, svært gode resultater.

Vi er nylig gått inn i et nytt jødisk år, og som alltid markeres dette både i synagoge og i hjemmet med festmåltid. Honning er en viktig ingrediens i feiringen, for å markere håpet om at det kommende år vil bli et søtt og godt år. Det håp viderebringer jeg til dere alle; både at dere våre trofaste givere vil få et godt år, og at året som har begynt vil bli et godt år for Israel og det jødiske folk. Dere representerer ved den støtte dere gir, honningen for det nye året, dere gjør livet for dem vi hjelper bedre, dere viser en vakker form for gemilut hasadim og gir tzedaka. Dere perfeksjonerer verden; Tikun Olam!

Shana Tova – et godt nytt og søtt år!

Øyvind Bernatek
Styreleder HJH