Frivillig innsats for vanskeligstilte, i første rekke nye immigranter og mennesker i krisesituasjoner.