Kjære giver!

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

Et nytt kalenderår har så vidt begynt, et år med nye muligheter og nye oppgaver. Vi i HJH håper at året vil gi oss rikelig med muligheter til å hjelpe de svært mange som trenger vår hjelp i eller på vei hjem til Israel, og at dere ved deres fortsatte store gavemildhet vil muliggjøre dette. En stor takk til dere alle for den sjenerøse støtte dere ga i 2011. Da fikk vi inn over ti millioner kroner i rene gaver, og det er et av de beste resul-
tatene noen gang. Det er fantastisk!

I 2012 vil vi i tillegg til vår vanlige aktiviteter også fokusere mer på å nå nye givergrupper, og vi vil presentere dette arbeidet i nyhetsbrev og i vår avis etter hvert som det blir realisert. Det er fortsatt mange som ikke kjenner vårt arbeid godt og vet hvilken gode hjelp vi er i stand til å gi, det være seg gjennom våre vanlige prosjekter eller ved vårt fadderskapsprosjekt. Jeg håper derfor at dere, våre gode givere, vil kunne gjøre en ekstra innsats her ved å fortelle om oss til slekt, venner og kjente; da ville vi kunne få mange nye givere og være i stand til å nå enda flere i eller på vei hjem til Israel med vår hjelp.

I november tilbrakte jeg en dag sammen med B’Yachad i Beer Sheva. Her hjelper de bl.a. mange med en varm lunch på et sted hvor også barn kan komme for å få litt leksehjelp. En stor andel av dem som får denne hjelpen, er relativt nyinnvandrede familier, og her som ellers i det flotte arbeidet B’Yachad gjør så er det to ting som bemerker seg. For det første den måten de gir hjelpen på. Det skjer så diskret som mulig. For mange kan det være vanskelig å vise til omgivelsene at de trenger denne hjelpen. For det andre er en meget stor del av arbeidet basert på frivillighet. Det er svært mange i Israel som stiller opp for dem som har mindre, hva enten de har bodd lenge i landet eller er nyinnvandrede, men dette er historier som sjelden når våre medier. Der fokuseres det stort sett bare negativt på Israel, men virkeligheten er heldigvis ganske annerledes.

Dere muliggjør ved deres gaver, at vi kan hjelpe svært mange mennesker, og jeg håper dere vil fortsette å gi like rundhåndet i 2012. På våre nettsider vil dere finne våre regnskaper, og hvem vi støtter og når støtten utbetales. Full åpenhet om dette er svært viktig for oss. Vi bestreber oss også hele tiden på å holde utgifter nede og å velge prosjekter med stor grad av frivillighet, samtidig som vi fører en nitid kontroll med prosjektene og hvorledes de anvender støtten. På den måten kan dere være trygge på at mest mulig av det som gis kommer våre formål til gode og at så mange som mulig får nytte av hjelpen.