Hilsener i jubileumsåret

Viseminister Michael Melchior ved statsminister Ariel Sharons kontor takket for støttet som Hjelp Jødene Hjem gir til det israelske folk.

Mange var med og markerte 15-års jubileet for Hjelp Jødene Hjem, som et titalls organisasjoner og frikirkesamfunn står bak.

Direktør Uri Swartz ved Sha’are Zedek-sykehuset i Jerusalem fortalte om hva sykehuset gjør for å hjelpe terrorofre og andre pasienter. Han takket også for støtten og hjelpen fra Hjelp jødenen hjem Sykehuset er blant de aller fremst i hele verden når det gjelder behandling og medisinsk forskning.

Kvelden ble avsluttet med at ensemblet Glorioso Classico fremførte “Vi bless you, Israel”, Vi velsigner deg, Israel.

Til sin 15-årsfeiring har HJH mottatt følgende hilsener fra organisasjoner og kirkesamfunn som står bak organisasjonen:

Hilsen fra Det Mosaiske Trosamfund
Til HJH 15 års markering i Konserthuset 18.august.
På vegne av Det Mosaiske Trossamfund er det en helt spesiell glede for meg å få stå her å si gratulerer med 15 års jubileet! Jeg kan med hånden på hjertet si at voksenlivet mitt klart kan deles inn i tiden før og etter HJH. For DMT betydde også HJH-engasjementet et vannskille for vår kontakt med storsamfunnet og spesielt Kristen-Norge. Det brakte oss kunnskap og vennskap, nettverk og nærhet, både til alle dere og til Israel gjennom prosjektene. DMT teller 850 medlemmer i Oslo og i Trondheim 120. Det sier seg selv at vi ikke greier å dekke alle de politiske, sosiale og kunnskapskrevende områdene en minoritet må mestre for å ta del i det sivile samfunn på lik linje med majoriteten. Det nettverket HJH har vært og er for oss, mobiliseres hele tiden i Norge og gir oss trygghet når vi trenger det. Deres og vår felles solidaritet med Israel, og de mange problemstillingene de står overfor, har gitt oss alle en verdifull dimensjon i livet.

Hvorfor ble det så vellykket dette HJH?
o Fordi vi fokuserte på en problemstilling – de som vender
tilbake fra ufrihet og eller diskriminering
o Vi greide å enes om det vesentligste
o Vi skulle ikke omvende noen
o Vi skulle ikke være aktører i intern israelsk politikk
o Vi skulle hjelpe betingelsesløst

Jeg kom inn i HJH teamet en måned etter oppstart – rett fra markedsføring-
skole uten noen erfaring, men også uten frykt for det etablerte. På bak-
værelset hos Israelsmisjonen satt vi Jackie Feinberg, Solveig Berg og jeg, klokt og varmt ledet av først Helge Aarflot og deretter av vår alles Anne-Marie
siden kom Eli Finnsveen og Torbjørn Ekroll – med Rabbiner Michael Melchior som veileder og mentor i samfulle 15 år. 7 år ble det for mitt vedkommende. 7gode år fulle av latter og velsignelse. I kampanjer hvor vi sprengte grenser for hva man kunne bruke penger på for å få noen! I møte med ansvarsfølelse og ekte kjærlighet til det jødiske folk fra tusenvis av givere landet over. HJH gav vekstvilkår også for andre organisasjoner og tiltak de første årene. Kulturutveksling Norge-Israel, informasjonskampanjer, der Oscar Skarsaunes innsats er verdt å nevne, etableringen av Samarbeidsrådet for Tro-og Livssynssamfunn m. m. Det er mye å takke for- og jeg gjør det av hele mitt hjerte til hver enkelt som har vært med oss i disse 15 årene. Jeg gjør det med stolthet som leder for DMT nå- og jeg gjør det for alt det har betydd for mitt liv å få være med på dette.

Anne Sender
Det Mosaiske Trosamfund

Hilsen fra Det Norske Baptistsamfunn
Vi i Det Norske Baptistsamfunn vil gjerne slutte oss til rekken av gratulanter i forbindelse med Hjelp Jødene Hjems 15 års jubileum. Det meste av denne perioden har vi som kirkesamfunn vært medlem av organisasjonen, og slik sett fulgt arbeidet på nært hold.

Det Norske Baptistamfunn består av 71 menigheter med omkring 5000 døpte medlemmer. Våre menigheter er spredt over hele landet fra Honningsvåg og Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Felles for arbeidet i alle deler av landet er ønsket om å virkeliggjøre vår visjon: Et levende fellesskap, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.

I tillegg til engasjementet her hjemme, som omfatter virksomhet for barn og unge, en folkehøgskole og en skole som telogisk utdannelse, er vi som kirkesamfunn engasjert i misjons- og bistandsarbeid i Kongo, Sierra Leone, Thailand, Sri Lanka og Vietnam.

Vi vil ønske Hjelp Jødene Hjem Guds rike velsignelse over virksomheten i årene framover.

Beste hilsen for
Det Norske Baptistsamfunn
Roger Dahl
Informasjonsleder

Hilsen fra Frikirken
Gratulerer med 15-års jubileet, HJH!

Det har vært en glede for Frikirken (Den Evangelisk Lutherske Frikirke) å kunne være en av aktørene i HJH!

Litt om oss selv: Frikirken er det fjerde største kirkesamfunn i Norge med ca.
22000 medlemmer.

Den person som har betydd mest for alle kristne var selv jøde. Hans kjærlighet kjente ingen grenser. Vår tanke er slik: Vi skylder ham å vise hans folk omsorg og respekt, i kjærlighet!

Historien har, dessverre, lært oss viktigheten av å tydeliggjøre denne holdning. I en tid der antisemittisme fremdeles finner sted må vi som kristne heise flagg for det jødiske folk! Å hjelpe de blant det jødiske folk som ønsker å reise til Israel, er en av de mest konkrete måtene å gjøre dette på. “Hjelp Jødene Hjem – Hjem til Israel” som HJH’s nyhetsbrev heter.

Samarbeidet mellom de ulike organisasjoner og kirkesamfunn bak HJH er enestående! Her finner vi jødiske og kristne organisasjoner og kirkesamfunn side om side for et felles mål. HJH gir oss anledning til på politisk nøytralt grunnlag å stå sammen for Israel. HJH forsøker å “ha tunga rett i munnen”.
Å kunne støtte jødefolkets hjemvending til Israel – gir organisasjonen en god
og sunn balanse!

Vi tilhører en nasjon, som i grunnloven av 1814, ikke tillot jødene å bo i Norge! Kom de, ble de arrestert og sendt ut av landet! Kanskje kan vi nå gjennom HJH
få lov til, med bevissthet,å rette opp for noe av dette.

Gud velsigne det jødiske folk!

Frikirken v/ Torbjørn S. Jakobsen
Frikirkens Fagråd for Israel

Hilsen fra De Frie Evangeliske Forsamlinger 
Sammen kan vi tenne et lys!

For femten år siden skjedde det utenkelige: Jernteppet, som hadde holdt millioner av mennesker innesperret, slo sprekker og forvitret. Dette utløste en rekke dominoeffekter, og en av disse var den jødiske innvandringen til Israel fra Ex-Sovjet. Allerede i midten av 1990 var det klart at denne innvandringen ville bli betydelig. Israel ville trenge hjelp til å integrere titusenvis, ja, hundretusenvis av innvanderere. Heldigvis hadde Israel venner i store deler av verden som bestemte seg for å brette opp skjorteermene.

Hjelp Jødene Hjem var norske israelsvenners svar på disse utfordringene. Blant de som tok initiativet til å hjelpe var både politiker og menigmann, jøde og kristen, troende og ikke-troende. Folk fra ulike deler av samfunnet gikk sammen om å gi forfulgte medmennesker en ny fremtid i Israel. Men har Hjelp Jødene Hjem en funksjon i dag? Innvandringen til Israel er jo redusert – om ikke til norsk nivå, så i hvert fall til noen titalls tusen i året!

For de av oss som tror på Bibelen kan det ikke herske noen tvil. Bibelens profeter taler klart om at jødene en gang skal vende tilbake til sitt gamle hjemland. Og når dette skjer skal ikke-jødene stå sammen med dem og gi støtte i arbeidet (Jes. 49,22). Her har vi alle en viktig oppgave, og det er fremdeles store behov. Sammen kan vi tenne et lys for mennesker som flykter fra mørke og forfølgelse.

Morten Rasmussen
De Frie Evangeliske Forsamlingers vara-representant i HJH-styret

Hilsen fra Med Israel for fred
Med Israel For Fred vil gratulere
Hjelp Jødene Hjem med 15 års jubileet.

Vi har hatt gleden av å se med egne øyne noen av prosjektene som HJH
støtter økonomisk Møtt mennesker som har takket for hjelpen de har fått, og får. HJH hjelper mennesker i nød, gir dem mot og hjelp til å mestre livet videre. Noen ganger bare en starthjelp, så går livet videre for egen maskin. Det er ofte hjelp til selvhjelp. HJH er en koordinator som på en svært effektiv måte samler inn pengegaver og sender dem ut til prosjektene som skal ha dem. Med Israel For Fred har ikke noe apparat aller mannskap som kan ivareta disse viktige oppgavene i hjelpearbeidet.
MIFF har andre oppgaver som også er viktige, men å være med og hjelpe
enkeltmennesker er også en oppgave våre medlemmer vil være med på.
Derfor er vi takknemlige for at HJH hjelper oss med dette. Informasjonen om prosjektene vi støtter er informativ og gir oss god innsikt, lyst og glede til
å fortsette givertjenesten.

Med Israel For Fred er stolte av å få være en av samarbeidsorganisasjonene, og våre
medlemmer har et stort hjerte for HJHs arbeid. Vi gratulerer og ønsker HJH lykke
til i årene som kommer.

Med Israel For Fred
v/ styreleder Gabriel Edland

Hilsen fra Den Norske Israelsmisjon
Hjelp Jødene Hjem utfører et viktig solidaritetsarbeid blant det jødiske folk, og representerer et nødvendig supplement til andre israelsorganisasjoner. Den Norske Israelsmisjon har derfor gjennom alle HJHs 15 år engasjert seg i dette viktige nettverket av organisasjoner og kirkesamfunn med det felles mål å hjelpe immigranter hjem og hjemme.

Det har vært en stor glede å se den respons vi har fått i det norske folk. Jøder og kristne har stått sammen om informasjonsarbeid og prosjekter der målsettingen har vært å bidra til at jøder som velger å reise til Israel, ofte på grunn av antisemittisme i sitt forrige hjemland, best mulig kan integreres i sitt jødiske hjemland. Resultatene og takknemligheten vi har sett stråle frem i deres øyne som har mottatt hjelp, gir oss inspirasjon til å fortsette dette viktige arbeidet.

Vi ser også at HJH har vært et viktig instrument i å bringe ulike grupper med engasjement for det jødiske folk sammen. I Den Norske Israelsmisjon har vi særlig satt pris på de gode relasjonene som er skapt mellom jøder og kristne i Norge gjennom dette samarbeidet. Felles initiativ om praktiske oppgaver gir nye muligheter for dialog og fellesskap.

Vi er derfor glade for samarbeidet i HJH, og for at vi fortsatt skal få være med å hjelpe jøder hjemme til et godt og verdig liv. HJH vil fortsatt være vår felles plattform for samarbeid og solidaritet med det jødiske folk.

Gratulerer med jubileet!

Den Norske Israelsmisjon

Torgeir Flateby
Styreleder

Rolf G. Heitmann (på bildet over)
Generalsekretær

Hilsen fra Ordet og Israel
Ordet og Israel er en fellesevangelisk bevegelse med tilslutning fra kristne fra de fleste evangeliske organisasjonene i Norge. Vi har i ca. 25 år hatt vårt arbeid her i landet, og har fått oppleve en rik og voksende oppslutning. Vårt oppdrag er å formidle det profetiske ord til folket vårt, samtidig som vi ønsker å stå opp for Guds jordiske paktsfolk sine åndelige, humanitære og politiske retter til sitt gamle federland i Midt-Østen.

Samtidig med dette har vi gått inn i et samarbeid med flere andre fellestiltak som vil arbeide for å hjelpe det jødiske folk frem til deres legitime retter. Ett at disse tiltak er Hjelp Jødene hjem. Vi har sett det slik at vi også gjemmon HJH kan få være med på noe positivt. Vårt medlemskap har vært et viktig supplement til andre oppgaver og tiltak. Gjennom den informasjon vi har fått gjennom vår styrerepresentasjon, har vi blitt rolig for at arbeidet og midlene har kommet de til gode som virkelig har hatt bruk for hjelp.

Fra Ordet og Israel sin side vil vi takke for det arbeid som er utført gjennom
15 år og ønsker lykke til med arbeidet videre.

Med vennlig hilsen

Kjell Furnes
Formann

Hilsen fra komiteen for jødene i Ex-Sovjet hilser
Vi vil ønske Hjelp Jødene Hjem hjertelig tillykke med 15-årsmarkeringen av en helt unik aksjon! Helt fra starten, våren 1990 og til i dag, har givere over hele landet vært med å virkeliggjøre H.J.H’s visjon, å gi jødene i diasporaen en ny start, nytt håp og nye muligheter i Israel.

Takk for helhjertet innsats for å hjelpe jødene hjem – og det like viktige; hjelpe dem når de er kommet hjem!

Halldis Henriksen