Gir immigrantbarn hjelp til integrering

Vi samarbeider med “Israelsk forening for immigrantbarn” for å hjelpe nye immigranter best mulig til rette i sitt nye hjemland. Dette er et nytt prosjekt for oss, men “Israel Association for Immigrant Chrildren” er også en ny organisasjon, etablert så sent som i april 2001. Det var en gruppe israelske lærere og psykologer som tok initiativet til organisasjonen, de er både innvandrere fra ex-Sovjet og israelere født i Israel. De så at integrering i det israelske samfunnet gikk tregt for mange av innvandrergruppene. De oppdaget, som lederen for organisasjonen, Eli Zarkhin fortalte, at i friminuttene ble gjerne barna i skolegården delt i flere grupper, i det ene hjørnet samlet barna med russisk bakgrunn seg, i et annet hjørne de etiopiske barna, i et tredje noen andre innvandrere og i det fjerde kanskje barn av sabra’ene, de jødene som er født i Israel. Dette var – og er – bekymringsfullt, og noen ildsjeler bestemte seg altså for å gjøre noe! Organisasjonen arbeider på ulike måter med å hjelpe. De arrangerer aktiviteter og møter av ulike typer både i barnas nærmiljø, på skolen og lokalt, der barn, foreldre, lærere, sosialarbeidere o.a. deltar. Formålet er å hjelpe barna best mulig til å finne seg til rette i et nytt hjemland. De har barna og familien i fokus – de er fremtiden for Israel, og det unike i deres arbeidsopplegg er at de bevisst drar inntog, integrerer så å si hele familien i integreringsaktivitetene som de legger opp. Hovedmålgruppen for arbeidet er skolebarn i alderen 5-18 år, og de har fokus på at immigrant- barna skal kjenne sine rettigheter og få den bistand og oppfølging som lover og bestemmelser gir dem. De arbeider med og lager nettverk med utdanningsgrupper, sosial-team og andre profesjonsgrupper i innvandrings-
miljøene.

Så langt har IAIG startet grupper ved flere skoler der barn og foreldre samles for å bli informert og satt bedre i stand til å bli en del av det israelske samfunnet så snart som mulig. Organisasjonen har allerede engasjert tre deltidsansatte med ulik yrkesbakgrunn som legger til rette aktiviteter.

Organisasjonen har klare målsettinger for arbeidet; vi synes de må være fruktbare og sentrale i et slikt arbeid.

Disse er:

1. Sikre at alle immigrantbarn får den utdanningen de har rett på etter israelsk lov.

2. Informere barn og foreldre om deres rettigheter til udanning og sosial støtte.

3. Fremme nasjonal politikk som gir immigrantbarn mest mlig målrettet utdanning og integrering og fremme en best mulig integrering generelt.

4. Hjelpe fram ledere som har størst mulig påvirkningskraft slik at immigrantbarna kan få et positivt forhold til Israel, sionisme og judaisme.

Også denne organisasjonen er det Michael Melchior som har gjort oss oppmerksom på. Som leder i Knessets utvalg for oppfølging av immigrantbarna, har han god oversikt over arbeidet som blir gjort i denne sektoren i Israel. Eli og IAIC er svært takknemlige for hjelpen de har fått i år. Han har invitert oss til å besøke organisasjonen og noen av tiltakene deres. Det blir spennende å se på nært hold noe som vi forstår er et målrettet og effektivt arbeid for å integrere innvandrerbarn i det israelske samfunnet. Det er ingen tvil om at dette er et nødvendig arbeid – som også israelske myndigheter ber oss prioritere. Noen få tall illustrerer det. Mens 11 % av alle israelske barn er innvandrere, kommer hele 36 % av dem som dropper ut av skolen fra denne gruppen. så mye som 46 % av innvandrerbarna fullfører ikke i 2. (siste) klasse i det som tilsvarer vår ungdomsskole. Og for ungdomsgruppene er det dobbelt så mange av innvandrerungdom som blir registrert for kriminell aktivitet som av de med israelsk bakgrunn! Vi vil fortelle giverne mer om IAIC, organisasjonen, personene og arbeidet senere!

Fra HJHs informasjonsavis nr. 3/2004.