Årsmelding for Hjelp Jødene Hjem 2007

Styreleder Øyvind Bernatek, Fellesinnsamlingen.
Sekretær Rolf Gunnar Heitmann, Den Norske Israelsmisjon.
Jan Benj. Rødner; Med Israel For Fred
Øystein Østerhus, De Frie Evangeliske forsamlinger
Margit Apeltun, Norge-Israel-foreningene

Varamedlem Torbjørn Jakobsen, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Anne Sender, Det Mosaiske Trossamfund

Representantskapsleder Thor Evje og stedlig representant Michael Melchior har hatt rett til å delta i møtene. Torbjørn Ekroll og Eli Finsveen fra administrasjonen har vært innkalt til de fleste møter.

Styrets og representantskapets arbeid
Det har vært avholdt åtte styremøter; 11.1., 15.2., 5.3., 30.4., 4.6., 3.9., 15.10., 26.11.

Representantskapet har holdt to møter: 15.2. generalforsamling med valg og deretter en presentasjon av omdømmeundersøkelsen v/Prof. Magne Suppellen. Inspirasjonssamlingen var 15.10. der leder for B’Yachad, Jordan Herzberg, orienterte om sitt prosjekt og problemer for immigrantungdom i Israel. På dette møtet drøftet man omdømmeundersøkelsen videre og hvilke konklusjoner man kan trekke av den. Dette har vært første år med ny organisasjonsstruktur. Styrets vurdering er at vi har oppnådd både en mer effektiv organisasjonsmodell og en nærmere kontakt med våre organisasjoner. Vi vil fortløpende evaluere dette, særlig mht kontakten med organisasjonene og utformingen av de to representantskapsmøtene.

Informasjon, markedsføring og arrangementer
Torbjørn Ekroll har som tidligere vært engasjert som informasjons- og markedsansvarlig. 2007 har vært et overgangsår og selv om han har ønsket å trekke seg noe ut av arbeidet, har det vært nødvendig at han foresto dette. På slutten av året kom styreleder og daglig leder mer inn i dette arbeidet.Vi vil også for fremtiden ha bruk for ekstern innsikt i markedet.

Det har kommet ut to aviser og ti nyhetsbrev i løpet av året. Nyhetsbrevene sendes noen ganger til alle våre godt 10 000 givere, men de fleste måneder har vi bare sendt til dem som har gitt i inneværende og foregående år. Dette utgjør ca. 6.700 og gjøres for å redusere kostnadene. I tillegg har 5.200 givere fått tilsendt vår Jødisk Kristen Kulturkalender.

Vi har i løpet av året hatt annonser og innstikk i forskjellige aviser og blader; Dagen, Norge IDAG, Ennå er det håp, Magazinet, Vårt Land m.fl.

En av våre trofaste frivillige, Halvor Kveseth, har delt ut brosjyrer og annet materiell på stands på stevner rundt om i landet. Han har også besøkt menigheter og stevner under en 6 ukers tur til Nord-Norge i høst. Kveseth har dekket det aller meste av utgiftene selv. Denne direkte kontakten med potensielle givere er viktig, og gir resultater.

Anne-Marie Gravdahl har i vinter, mens hun var styreleder, holdt foredrag om vårt arbeid.

Conrad Myrland vedlikeholder vår Internett-side og har etter forslag og ideer fra styrets leder igjennom 2007 lagt om siden layoutmessig og ryddet i innhold, slik at siden er mer aktiv enn tidligere. Det vil bli arbeidet videre i 2008 for å videreutvikle Internett-siden. På siden ligger alle publikasjoner fra HJH, bilder og meldinger fra prosjektene, samt annen informasjon som gjelder HJH og prosjektene våre. Det er lagt opp linker til evt. hjemmesider til de organisasjoner som står bak HJH og til prosjektene, samt andre nyttige Israelsadresser. I 2007 har 7.003 besøkt siden, en halvering i forhold til året før. (Ved en feil ble besøk i mai ikke registrert.) Det viste seg at en feil på HJHs server hindret bl.a. Googles søkemotor i å finne vår side. Feilen berørte også andres sider og er nå rettet. Man regner raskt med å komme opp på nivået fra 1. kvartal 2007 igjen.

Torbjørn Ekroll og enkelte av styrets medlemmer har holdt appeller på landsmøter/sommerstevner, for å gjøre deltakerne oppmerksomme på HJHs viktige arbeid.

Jan Petter Walaas ledet en givertur til Israel 13. – 25. april med støtte av Torbjørn Greipsland.. Med god støtte også av Glorioso ClassiCo ble det en flott og spennende tur for de 27 deltakerne.

Styret må vurdere hvilken form nye giverturer skal ha for fremtiden. Turene skaper utvilsomhet en tilhørighet og eierskap til prosjektene hos deltakerne. Deltakerne blir også kjent med andre givere, gode Israelsvenner som de pleier kontakt med i hverdagen.

For igjen å styrke båndene inviterte styret ledere fra organisasjonene som står bak HJH, til en prosjektreise 5. – 12. november. Til sammen 25 personer var med turen. Øyvind Bernatek og Eli Finsveen ledet gruppen som besøkte 9 prosjekter og i tillegg møtte et bredt spekter av personer med kunnskap om forskjellige felter innenfor det israelske samfunnet. Det ble også tid til besøk av mer privat karakter hos kristne og jødiske grupper. Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive, og styret mener at dette tiltaket, som har vært planlagt over noen år, ga det resultatet vi ønsket.

Keren HaYesod – “June-konferanse”, Haifa. Øyvind Bernatek deltok på denne. Hovedfokus var gjenoppbygning og annet arbeid i nord etter krigen forrige sommer.
Styrets leder benyttet samtidig anledningen til å besøke/møte fem av våre prosjekter.

Øyvind Bernatek har på en privat reise , i Paris i oktober, hatt møte med Beatrice Birnbaum, leder av Hadassh International, for å drøfte videre samarbeid og prosjekter.
Prosjektene
I år har 26 prosjekter fått støtte. Styret har sett på hvilken profil man ønsker at prosjektene skal ha. Hovedvekten legges på immigrasjon, førstehjelp til nye innvandrere, undervisning – hjelp til selvhjelp. Styret har brukt mye tid på å evaluere både løpende prosjekter og nye forespørsler for i størst mulig grad å sikre at støtten blir benyttet i henhold til formålet. Det har kommet inn mange søknader fra organisasjoner i Israel med et stort finansieringsbehov. Disse søknadene har styret funnet å måtte avslå, da de ikke kommer inn under kriterier for bevilgning.

Det er tatt inn to nye prosjekter, mens to eldre er gått ut. Noen prosjekter har fått redusert tilskudd. Vurderingen kan ha vært at prosjektet ikke passer til profilen eller at de antas å ha andre gode finansieringsmuligheter.

Følgende har fått støtte i år med til sammen 5.3 mill.

PROSJEKTER
STØTTE I NOK
Dental Volunteers for Israel
147.000
Share Zedek
223.180
Ulpan Akiva
580.000
Movement without Frontiers
121.572
Ulpan Chalom
206.042
Jewish Agency: Ethiopiske immegranter,
Rehabilitering av bomberom,
Indiske immigranter,
Gjennoppbygging i nord,
Na’aleh i Negev
1.481.000
Machanaim
215.000
Public Center Beer Sheva
201.193
Keren Klita
305.000
Yad Sarah
172.000
Hadassah Hospital
92.000
Branovers Laboratorium
55.000
Jerusalem Foundation
92.000
Yad Vashem
61.000
Mother to mother – Ida Nudel
178.000
Ezra
155.000
Israel Crisis Management – Selah
265.000
Shiluv
62.000
B’Yachad
297.000
Israel Association for Immigrant Children
297.000
Shilo
60.000
PNIMA
60.000
SUM
5.325.987

Vi har støttet prosjekter forskjellige steder i Israel og Russland i 2007. Det er gitt betydelige beløp til støtte for immigrasjon fra Etiopia og fra India.

Michael Melchior er vår stedlige representant i Israel. Mange av prosjektene er besøkt av representanter fra HJH i løpet av året.
Giverkartoteket
Giverkartoteket ajourføres kontinuerlig. Antall givere er ved årets slutt noe lavere enn året før, men nedgangen er mindre enn tidligere år.

Regnskapet
Det er i år samlet inn i kr 9.668.000, hvilket er høyere enn budsjettert. I tillegg kommer finansinntekter og refusjoner.

Bevilgninger er kr 5.326.000 – 55.1 %
Info kr 1.852.000 – 19.2 % tilsammen 74.3 %

Lønn kr 519.000 – 5.4 %
Driftsutgifter kr 501.000 – 5.2 %
Innsamlingskostn 1.558.000 – 16.1% tilsammen 26.7 %

For øvrig vises til vedlagte regnskap.
Kontoret
HJH har hatt Zsuzsanna Abarbanell og Eli Finsveen, på skift på kontoret, to dager i uken hver frem til 1.11 Etter den dato ble Eli Finsveen ansatt som daglig leder i 80 % stilling. Astrid Petroman har vikariet ved fravær.
Ytterligere informasjon
I henhold til gjeldene forskrifter bemerker vi i øvrig følgende:

Samarbeidskomiteen Hjelp Jødene Hjem har kontor i Oslo. Formålet er å samle inn midler i Norge til humanitære bistandsprosjekter i Israel og andre land for å hjelpe jøder som er forfulgt eller utsatt, slik at de kan emigrere til og bosette seg i Israel, samt spre informasjon om disse bistandsprosjektene og jødenes situasjon i verden.

HJH har hatt en økning i gaveinngangen på 1.2 % i forhold til året før. Økningen i overførte midler til prosjektene er 6.4 %. Egenkapitalen er styrket med kr 102.443 tilsvarende 7.8 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

HJH har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktivitet.

Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2007. Samlet sykefravær har vært 0 dager.

HJH har to kvinner ansatt i deltidsstilling. Styret består av 4 menn og en kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

HJH forurenser ikke det ytre miljø.
Oslo, 3.mars 2008.
Øyvind Bernatek (sign)
styrets leder

Eli Finsveen (sign)
daglig leder

Rolf Gunnar Heitmann(sign)
styremedlem

Jan Benj. Rødner (sign)
styremedlem

Torbjørn Jakobsen(sign)
Styremedlem(vara)