Vi må fullføre oppgavene våre i Israel

Mange nye innvandrerbarn trenger vår omsorg og støtte.

Nå i vår er det 20 år siden Hjelp Jødene Hjem-arbeidet startet spontant og sterkt her i Norge.

Det ble en fantastisk start på en dugnad fra Israels venner i Norge for de jødiske immigrantene fra ex-Sovjet den gangen. Og det fortsatte som et eventyr og en stor velsignelse for de mange institusjonene og organisasjonene som ble våre samarbeidspartnere i Israel og ellers – og for de hundretusenvis av jødiske immigranter som har fått nødvendig hjelp gjennom disse tjue årene. Det siste tiåret har gavene til Hjelp Jødene Hjem vært i snitt 10 millioner kroner pr. år.

Mange, mange har fått avgjørende hjelp for å kunne komme til Israel og svært mange, eldre, voksne, barn og unge – hele familier – har fått hjelp og oppmuntring til å finne seg til rette og få et godt liv i sitt nye hjemland. Vi har fått gi hjelp på et bredt spekter, som språkundervisning, arbeidstrening, nødhjelp til vanskeligstilte – nødvendig omskolering og utdanning i videre forstand, bare for å nevne noe.

Nå må vi fortsette dette arbeidet, det er like viktig nå som noen gang før. Fortsatt kommer 15-20 000 nye immigranter til Israel hvert år – og vel 20 institusjoner og organisasjoner som har et stort ansvar for å “hjelpe dem hjem og hjelpe dem hjemme” stoler på og må regne med oss.

I jubileumsåret har Jewish Agency igjen bedt oss om å bidra med å ta hjem mange nye etiopiske immigranter dette året og i tiden framover. Og arbeidet ellers ved de andre prosjektene med immigranter fra alle verdens kanter går videre som før.
Nå vil jeg oppmuntre oss alle som er med i dette store arbeidet – og vi er mange tusen nå – til å være trofaste i givertjenesten og fullføre oppgavene i år og i årene som kommer.

Både Guds ord og livet forteller oss at det er godt og riktig og at det følger velsignelse med å være trofaste i de oppgavene vi har begynt på! “En trofast mann blir rikelig velsignet,” sier Ordspråkene 28,20.

Det følger også en spesiell velsignelse med å hjelpe og velsigne Guds eget folk, vi vet noe om det. “Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne deg… I deg skal alle slekter på jorden velsignes,” sier Gud til Abraham i 1 Mos 12, 2-3.

Gjennom våre gaver er vi med og velsigner jødene! Og vi gjør det med glede fordi Gud gjennom sitt eget folk har fått gi oss så mye velsignelse!

Øystein Østerhus til minne

En smilende Øystein Østerhus, slik vi alltid vil huske ham. (Foto: Leif Frode Svendsen)

I mer enn ti år var Øystein aktiv i HJHs styre, helt til han ble syk. Hans engasjement for Israel og for HJH var dypt og oppriktig noe som ble gjenspeilet i hans arbeid i styret. Når Øystein tok ordet var det alltid gjennomtenkt, saklig og engasjert. Å arbeide sammen med ham var en glede og en inspirasjon.

Øysteins innsats for HJH var viktig, den brakte oss ut til nye givere, og på den måte fikk vi også hjulpet flere. At Øystein ga av sin tid til HJH har betydd mye for mange i Israel.

Det er alltid ekstra trist når de beste forlater oss så alt for tidlig. Våre tanker går først og fremst til hans ektefelle Grete, hans barn og til hans øvrige familie, med håp om ekte trøst i sorgen.

Øyvind Bernatek
Styrets leder

Kiryat Yearim Youth Village

Fra besøket i Kiryat Yearim Youth Village.

Da vi kommer på besøk denne grå vårdagen, mens frukttrærne blomstrer – står det flere busser parkert utenfor. Det myldrer med ungdommer. Mange kommer på noe de har glemt å ta med, de skal på tur i flere dager. Andre leter etter kompiser som de vil sitte sammen med. Det er hyl, rop og latter. Vi går inn i landsbyen, mens bussene drar av gårde med en glad gjeng.

Her får vi høre om ungdommer som på forskjellige måter var i faresonen. De hadde det kanskje ikke godt hjemme, noen skulket skolen og fylte dagene med helt andre ting som ikke var positive. Andre hadde lærevansker og språkproblemer og utviklet av den grunn uønsket atferd. Mange var immigrantungdommer, som ikke hadde funnet seg til rette.

Nå, her i ungdomslandsbyen, får de omsorgen de trenger – og ordnede, trygge forhold. Her serveres det regelmessige og sunne måltider. De bor på internat, der det blir sørget for at de får tilstrekkelig søvn og at de kommer seg opp om morgenen. Fristelser og uønskede kammerater er vekk, her er ro og konsentrasjon – og masse humor, latter og nærhet. Psykolog, logoped og pedagoger arbeider ekstra med dem som måtte ha behov for det.

Undervisningen foregår i landsbyen. I små klasser – der de går sammen etter kunnskapsnivå, ikke etter alder – får de tett oppfølging og tilpasset undervisning. Hullene i kunn-skapene tettes møysommelig igjen. Noen arbeider mot en eksamen som gir studiekompetanse, mens andre får en mer praktisk, yrkesrettet utdanning.

Gjennom arbeid og fritidsaktiviteter bygges selvtilliten langsomt opp. Det er så uendelig viktig å lykkes med noe, etter flere oppvekstår der de har følt seg virkelig mislykket. Vi var innom et skolekjøkken der vi fikk smake nybakte småkaker. De fem jentene som drømte om å bli modeller og popsangere, prøvde iherdig å skjule sin stolthet over den lekre baksten.

Vi kom til smykkeverkstedet. Ungdommene får utvikle sine kunstneriske evner og de lærer et håndverk. Dette er en enklere yrkesutdanning der de tegner og planlegger smykkene sine selv, prøver ut forskjellige materialer og teknikker. Kreativiteten og talentet var tydelig hos flere. Det å arbeide praktisk er også mye lettere, når man har språkproblemer.’

Igjen ble vi imponert over hva som gjøres for dem som ikke helt lykkes – i Israel. Det er en omsorg og omfinnsomhet blant de ansatte, en medmenneskelighet som varmer og gleder. Her er et engasjement i arbeidet, som gjør at du som giver, får mye for pengene. Disse unge er en del av Israels framtid. At de kommer på rett kjøl er til glede for dem selv og deres nærmeste. Men også for landet er det en stor gevinst at disse unge blir ytende samfunnsborgere. Deres skapende evner og pågangsmot lover godt for framtiden.

Fakta
I landsbyen bor 140 ungdommer permanent; plassert av kommuner, barnevern, politi, immigrasjonsmyndigheter og sosialkontorer. Landsbyen har egen ungdomsskole og videregående skole. Jewish Agency driver seks slike landsbyer rundt om i Israel. I denne landsbyen bor det både jenter og gutter, andre steder er det enten eller.

Inspirerende jubileumsfest i Oslo

Hovedtaler Yosef Begun og Conrad Myrland, som oversatte for ham. (Foto: Guro Kvakestad)

Gjertud Lind Aase, cello, fra Glorioso ClassiCo. (Foto: Guro Kvakestad)

Festen ble innledet med vakker musikk av Glorioso ClassiCo, før styreleder Øivind Bernatek ønsket vel-kommen. Han la opp til en varm og inkluderende tone. Og det var slik festen ble, varm og inkluderende, med takk og beundring for det store arbeidet som HJH har fått være med å gjøre i 20 år.

Bernatek nevnte at HJH er en helt unik organisasjon i verdenssammenheng. Her står jøder og kristne, ulike kirkesamfunn og organisasjoner sammen. Han nevnte også at da arbeidet startet i 1990 var den første mål-settingen å samle inn 10 millioner kroner til det store antallet jøder fra ex-Sovjet som kom til Israel. Gjennom disse årene har det blitt nærmere 200 millioner.

Kveldens hovedtaler var dr. Yosef Begun, som på 1980- tallet var en kjent refusnik. Han fikk anledning til å emigrere til Israel i 1987. Han fortalte, med utgangspunkt i sin egen kamp for å bli kjent med sin jødiske kultur og historie, om jøders kamp for sine menneskerettig-heter. Om forfølgelser og trakasseringer mot de jødiske samfunnene i Stalin-tiden og etterpå fram til Sovjet ble oppløst i 1989. Han mintes og takket for den uvurderlige hjelpen som jøder og kristne i Vesten ga de sovjetiske jødene denne tiden.

Talen hans ble en god historieundervisning om for-følgelsene som de sovjetiske jødene måtte lide under kommunisttiden i Sovjet. Han mintes i takknemlighet flere menneskerettighetsforkjempere her i Norge, bl.a. Kristoffer Gjøtterud.
Begun viste fram et armbånd han hadde fått av president Ronald Reagan da han ble invitert til Det hvite hus i Washington, etter at han hadde kommet til Israel. På armbåndet var det inngravert: Yosef Begun – Sions fange. Han overrakte en kopi av dette armbåndet til Hjelp Jødene Hjem som en gave, i takknemlighet for det arbeidet organisasjonen har gjort.

Neste taler var en av dem som var med da HJH ble stiftet, overrabbiner i Norge Michael Melchior. Han mintes i sin levende og brilliante tale hvordan det hele begynte. Noen jødiske og kristne ledere kom sammen og ble enige om at det ville være hensiktsmessig å starte en innsamling for å gi en håndsrekning til alle de nye immigrantene og det israelske samfunnet. Ved siden av Michael Melchior, var det Anne-Marie Gravdahl, aktiv menneskerettighetsforkjemper, Helge Aarflot, da generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon og Jackie og Kai Feinberg forstander-par fra Det Mosaiske Trossamfunn.

Israels ambassadør til Norge, Michael Eligal hilste og takket for det viktige arbeidet som HJH har fått gjøre gjennom å formidle gaver fra giverne. – Det har vært så flott å se, takk for deres hjelp til immigrasjonen og til Israel, sa han.

Ellers hilste stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) fra Israels Venner på Stortinget. Hun takket for god kontakt mellom HJH og Israels Venner på Stortinget, for inn-satsen for de jødiske innvandrerne og for det viktige informasjonsarbeidet HJH også gjør.

Fra den danske Immigranthjælpen og Ida Nudels organisasjon Mother to Mother hilste daglig leder Marvel Gulbrandsen. Direktør Eli Zarkhin fra et av HJHs viktige prosjekter i Israel, Israel Association for Immigrant Children, hilste også og takket varmt for mye hjelp gjennom flere år til vanskeligstilte barn og unge med immigrantbakgrunn.

Clorioso ClassiCo, under ledelse av Vivi Chronholm, underholdt med vakker jødisk musikk i flere avdelinger.
I gave til arbeidet ble det gitt 7.610 kroner.

Din støtte gjør en forskjell

Vi har nylig lagt bak oss et flott arrangement som markerte at HJH i år har virket i 20 år. Å treffe så mange av dere slik jeg gjorde der, er inspirerende og gir nye krefter for det videre arbeidet. Oppgavene er mange, så vi kan ikke hvile på våre laurbær.

For kort tid siden feiret vi Shavuot, Ukesfesten, den andre av de såkalte valfartsfestene, helligdager hvor man, mens Tempelet bestod i Israel, hadde en religiøs forpliktelse til å reise opp til Jerusalem og til Tempelet for å feire der. Omtrent samtidig falt Pinsen. Pinsen har som Påsken og Løvhyttefesten, sitt utspring i disse tre valfartsfestene, noe som vises ved at de er bevegelige helligdager.

Som mange av helligdagene i Israel, har Shavuot, både en tilknytning til landet Israel og dets grøde og en religiøs til-knytning. Shavuot er en feiring av den første inn-høstning, den første grøden, og av at Moses fikk Torah, de fem Mosebøkene, på Sinais fjell.

Denne sterke tilknytningen mellom de jødiske høytider og landet Israel er helt grunnleggende, og vært båndet som hele tiden har forbundet jøder, uansett hvor de har bodd, med landet Israel. Dette båndet er da også hoved-årsaken til at jøder igjen vender tilbake til Israel, nå når de har fått muligheten. Drømmen om “Neste År I Jerusalem” har alltid vært levende blant jøder, uansett hvor i verden de har befunnet seg, og ønsket har alltid blitt gjentatt ved en rekke av de jødiske hellig-dagene. Å underkjenne disse båndene er det samme som å underkjenne jødedommen og således et uttrykk for antisemittisme.

Dere viser det motsatte! Dere bekrefter, anerkjenner og respekterer disse båndene; dere hjelper jøder hjem til Israel som trenger slik hjelp, og dere hjelper dem hjemme i deres nye tilværelse. Det er ett flott utslag av respekt og medmenneskelighet.

Jeg håper dere også i mange år fremover, så lenge behovet er der, vil fortsette å hjelpe på samme uselviske måte. At dere vil gi nye gaver for et bedre liv til de mange nye innvandrere i Israel. At dere fortsatt vil hjelpe til med bringe jøder hjem til Israel. Disse nye israelerne er med på å bringe landet videre fremover og trygger dets eksistens. Gavene gjør at integreringsprosessen kan gå raskere, slik at de nyinnvandrede raskere blir til velsignelse for landet.

Dessverre ser vi en økende antisemittisme mange steder, også i Norge. De som lider under denne kan ved deres hjelp få en ny start i et hjemland hvor de ikke lenger diskrimineres eller trakasseres. Gavene dere gir er med på vise verden at Israel ikke står alene, og de viser verden at det finnes svært mange gode mennesker som ikke aksepterer antisemittismen.
Det varmer, ikke minst blir det lagt merke til Israel.

Israel mottar ikke bare, landet deler med verden av sin avanserte overflod, av vitenskapens og fremskrittets første-grøde. Det er trist at ikke enda flere vet å verdsette dette og gleder seg over å få del i dette, slik de faktisk tar hver eneste dag. Dere har forstått det, det er godt å vite.
Støtt oss videre i vårt arbeid! Hjelp oss å hjelpe!

Din støtte betyr mye og gjør en forskjell!

Øyvind Bernatek
Styrets leder