Årsrapport og årsregnskap for 2006

Årsrapport og årsregnskap for 2006

Vi hjalp dem til en ny frihetsfest

Denne sangen som synges ved innledningen av det tradisjonelle jødiske påskemåltidet, seder, og som vanligvis fremføres av familiens yngste, sang vi også hjemme hos oss da vi for noen uker siden innledet feiringen av vår påske, Pesach. Den fikk meg til å tenke på alle de nye immigranter rundt om i Israel, som nettopp på grunn av dere, våre bidragsytere, kan synge disse ordene med en helt spesiell inderlighet.

Denne natten ble forskjellig fra alle andre netter fordi de i år med vår hjelp kunne feire Pesach, frihetsfesten til minne om utgangen av Egypt og slutten på slaveriet, i Israel. For andre ble natten forskjellig fordi de også med vår hjelp har blitt hjulpet til rette i Israel for et nytt liv. De kunne synge ordene med ny styrke i tryggere forvisning om at de skulle klare den nye virkeligheten hjemme i Israel.

Et bedre tidspunkt enn dette er det da også vanskelig for meg å finne til nettopp å takke alle våre bidragsytere, store som små, og alle dere som taler vår sak og som uten tanke på egen vinning støtter vårt flotte felles humanistiske prosjekt. En dyptfølt takk til dere alle! Jeg håper dere også i fremtiden vil være med oss. Behovene for å hjelpe er de samme; det er mange, svært mange, som fortsatt venter på din og min hjelp for å komme hjem til Israel, og det er mange som nylig har kommet til Israel som fortsatt trenger vår hjelp videre. Måtte dere også i fremtiden stå disse menneskene bi!

Til høsten vil dere igjen kunne få oppleve å møte noen få av alle dem vi har vært med på å hjelpe. Da kan dere på ny bli med på vår givertur og besøke våre prosjekter. Det er en helt unik måte å oppleve Israel og det jødiske folk på, som få om noen andre kan tilby dere. Sett av datoen allerede nå, mer opplysninger finner dere i bladet og på våre nettsider.

Vi vil videre i tiden fremover i vår avis og i våre nyhetsbrev bringe reportasjer fra våre prosjekter. De aller fleste er prosjekter vi har støttet lenge og som vi også ønsker å støtte videre. Noen som ikke vil oss vel, har satt ut rykte om at endringer i ledelsen skyldes endret syn på Israel, at vi ikke lenger vil støtte like klart som tidligere. Dette har ingen rot i virkeligheten! At det er en ny organisasjonsstruktur og derav også en ny ledelse, endrer ikke vårt syn og vår målsetning på noen som helst måte, vi står helt og fullt fast ved den kurs og de prosjekter som har vært staket ut igjennom våre sytten år!

Om ikke lenge feirer vi sammen en ny fest med felles opphav, om enn med forskjellig innhold i dag; den jødiske ukesfesten, Shavuot, og den kristne Pinsen. Den jødiske festen er til minne om at vi fikk loven, de ti bud. Det er en gave som kan feires av en hel verden, uansett tro. Hvorfor ikke benytte en slik anledning til å gi en gave tilbake, en gave til alle de som fortsatt trenger vår hjelp for å komme til Israel eller for å komme i gang med et nytt liv der.

Takk for alle gavene til de nye immigrantene

Immigrasjonen av jøder fra Etiopia var det enkelttiltaket som fikk mest støtte via HJH i 2006.

De siste månedene – eller like gjerne de første månedene i år, har gaveinngangen vært svært god – særlig i mars fikk vi mange og store gaver. Hittil i år har vi fått 129 nye givere. Vi i Hjelp Jødene Hjem vil på denne måten få takke hver enkelt av dem samt de 10 500 faste giverne våre. for det dere har gitt til immigrantarbeidet nå på nyåret.

Ydmyke og glade
Takk for de “vanlige” gavene og takk for de større og for de store! Særlig i mars fikk vi flere store gaver – det gjør det hele lettere for oss når vi skal sende midler til alle prosjektene som venter. Vi blir både glade og ydmyke for å være med på dette. Vi gleder oss over at gavene kommer jevnt – det gjør oss i stand til å drive arbeidet videre som planlagt. Det gjør oss også ydmyke – når vi ser at så mange givere forsetter trofast år etter år. Mange gir – og noen ofrer også! For vi vet – og vi vil at alle giverne skal vite at arbeidet ved prosjektene våre, slik de drives i dag, er avhengig av dine gaver.

Vi vil også at nye givere – som vi stadig får – skal vite at hjelpen som blir sendt gjennom HJH betyr mye for mange tusen immigranter til enhver tid, både mange nye immigranter og så mange – ikke helt “nye” som trenger oppfølging på ulike måter i et fremmet land. Vi har allerede begynt å sende penger til de første av de – og mye mer vil bi overført når styret har gitt de endelige bevilgningene i mai/juni.

De siste årene har ca. 26 prosjekter – de fleste i Israel – fått hjelp gjennom HJH. Vi har kunnet øke bevilgningene til noen – og vi har også økt antallet prosjekter de siste årene. Hjelp Jøden Hjem har et langsiktig perspektiv på støtten til prosjektene – vi vil at prosjektene også planlegger langsiktig – da får vi mest effekt ut av gavene. Takk for at du fortsatt vil være med i immigrantarbeidet gjennom HJH. Prosjektene er avhengig av oss!

Hjelp Jødene Hjem – et teamarbeid!

I de 17 årene Hjelp Jødene Hjem har eksistert, har det vært lagt ned et stort frivillig arbeid her i Norge, både i styresammenheng og ellers, bl.a. på kontoret. Jeg har vært så heldig å få ha kontakt med HJH helt fra starten og har fått være med aktivt i arbeidet de siste årene.

Fleksibilitet og god vilje
Det har vært imponerende å se den interessen og det engasjementet mange av styremedlemmene har vist gjennom flere år. De har tatt av sin fritid til styremøter og til å representere HJH både i Norge og Israel. På mange og lange styremøter gjennom flere år har mange av representantene for organisasjonene og kirkesamfunnene virkelig vist et unikt engasjement for dette spesielle arbeidet. Og når vanskelige spørsmål og saker skulle avgjøres, viste alltid medlemmene fleksibilitet og vilje til å finne gode løsninger som tjente immigrantarbeidet.

Ny organisasjonsmodell
For å knytte organisasjonene og kirkesamfunnene nærmere til HJH, har vi altså fra og med i år etablert et representantskap der alle som står bak, møter med 2 representanter. Det skal avholdes 2 representantskapsmøter hvert år, og representantskapet velger styres leder og andre styremedlemmer. Det første representantskapsmøtet etter den nye modellen ble holdt i Oslo i februar. Det ble et både godt og optimistisk møte der lederne fikk treffe hverandre og legge planer for arbeidet framover.
På dette møtet ble Øyvind Bernatek valgt til ny styreleder og nytt styre ble valgt.
Alle valg var enstemmige etter forslag fra valgkomiteen som bestod av Torbjørn Jakobsen (Frikirken), Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfunn) og Øystein Østerhus (De frie Evangeliske Forsamlinger).

Øyvind Bernatek har gode forutsetninger for å gå inn i disse oppgavene. Han er utdannet jurist, og har vært med i HJH-styret og i Arbeidsutvalget i en årrekke, – de siste to årene som nestleder. Han kjenner arbeidet svært godt og har påtatt seg flere viktige oppgaver for HJH som nestleder. Øyvind er 51 år og bosatt i Oslo. Han er jøde, aktivt medlem av Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og representerer Fellesinnsamlingen for Israel i Hjelp Jødene. Vi sier velkommen til Øyvind til viktige og spennende oppgaver og utfordringer som leder i HJH – og til godt samarbeid for å løse dem.

Disse ble ellers valgt til styret: Rolf Gunnar Heitmann, nestleder (Israelsmisjonen), Margit Apelthun (Norge-Israel-foreningene), Jan Benjamin Rødner (MIFF) og Øystein Østerhus (De frie Evangeliske Forsamlinger). Vararepresentanter ble Torbjørn Jakobsen (Frikirken) og Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfunn).

Bestill CDrom: Bibelens land

HJH kan nå tilby givere og andre interesserte en pakke som inneholder en allsidig kartbok og en Cd-rom med satellittkart og fotografier over Bibelens land. Kartboken er på hele 32 sider. Cd-rom’en er dimensjonert for en noe kraftig PC. Kartboken og Cd-en er pakket i et praktisk og pent plastcover (boks).

Prisen er kr. 60,- fritt tilsendt.

Send beløpet på konto 1607.87.99661 og merk det “CDrom”. Få dager etter har du en fin opplevelse i posten.

Ev. kontakt HJH-kontoret på
tlf. 22 36 21 70 for bestilling.

Nå går arbeidet for fullt på prosjektene våre

Særlig på denne tiden av året kan det bli noe mer kontakt enn ellers i forbindelse med at søknadene til støtte for året kommer inn nå.

De siste par månedene har jeg hatt noe kontakt med mange av prosjektene – og også sett noen søknader – og det er klart at det bobler og syder av arbeidsiver og kreativitet. Det gjelder både for å videreføre allerede igangsatte tiltak og for å kunne sette i gang nye der de ser at behovene er store!

Det er både fascinerende, spennende og utfordrende å få se dette på nært hold.
Ved samtlige av prosjektene våre blir det gjort en stor frivillig innsats ved siden av det som blir gjort av ansatte. Det gjelder både store og mindre organisasjoner og institusjoner, både i Israel og i de andre landene. Det gjør at vi – og giverne – kan være sikre på at pengene rekker langt! Mange av giverne våre har jo sett dette med egne øyne på giverturene også.

For det andre er det imponerende å se hvor trofaste lederne og de frivillige medarbeiderne har vært gjennom mange år. Flere av lederne er nå snart blitt pensjonister, eller har allerede blitt det, men fortsetter som før for å hjelpe til med immigrasjonen eller være med på det som er like viktig – integreringen i det israelske samfunnet – med språkopplæring, å finne jobb og å hjelpe både barn, unge og foreldre til rette i et helt nytt land med nye forhold.

Noe har forandret seg i innvandrerarbeidet de siste 5 – 10 årene, og Hjelp Jødene Hjem har justert støtten til prosjektene etter det. Særlig de siste to – tre årene har styret lagt vekt på at vi skal støtte integreringen av svake grupper. Dette er viktig for det israelske samfunnet, samtidig som selve innvandringen også er livsviktig av flere grunner.

Israel tenger også ressurssterke nye innvandrere – og det har vi fullt ut sett og tatt konsekvensen av i tildeling av midler. Her har vi to tanker i hodet samtidig.
Det er fantastisk å høre om det trofaste og store arbeidet som blir ført videre nå i de mange prosjektleddene.

På Yad Sarah – der arbeidet er blitt noe forandret i det siste, får mange nye, hjelpetrengende immigranter i alle aldre hjelp. Produksjonen av hjelpemidler for eldre og handikappede i Norway House er trappet mye ned nå, men nye tiltak er satt i gang. Vi vil orientere nærmere om dette senere.

Vår hovedsamarbeidspartner har etter hvert blitt Jewish Agency, Keren Hayesod, som er selve lokomotivet i det israelske innvandringsarbeidet. De siste årene har vi støttet det svært ressurskrevende arbeidet med de etiopiske innvandrerne med store summer. Det vil vi fortsette med også i år – og ønsker å støtte arbeidet med de nye indiske immigrantene som nå vil komme framover.

Her ligger en stor utfordring for giverne våre.

Vi har et langsiktig perspektiv på støtten til prosjektene våre. Hjelp Jødene Hjem ønsker at prosjektene våre skal være trygge på at vi følger opp med tilskuddtene dersom vi er fornøyde med det vi ser og hører. På den måten kan prosjektene også tenke langsiktig – det er en stor fordel i slikt arbeid.

Øyvind Bernatek ny styreleder i Hjelp Jødene Hjem

Det ble et positivt møte der lederne gledet seg over at HJH-arbeidet nå er inne i en god periode. Vi hadde et svært godt arbeidsår i 2006, og har lagt opp til en høy målsetting med tiltak og innsamling for inneværende år. På møtet ble også en interessant omdømmeundersøkelse for HJH presentert av professor Magne Suphellen, som har vært ansvarlig for undersøkelsen.

På møtet ble Øyvind Bernatek valgt til ny styreleder. Øyvind har gode forutsetninger for å gå inn i disse oppgavene. Han er utdannet jurist, og har vært med i HJH-styret og i Arbeidsutvalget i en årrekke, de siste to årene som nestleder. Øyvind er 51 år og bosatt i Oslo. Han er jøde, aktivt medlem av Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og representerer Fellesinnsamlingen for
Israel i Hjelp Jødene. Vi sier velkommen til Øyvind til viktige og spennende oppgaver og utfordringer som leder i HJH – og til godt samarbeid for å løse dem.

Disse ble ellers valgt til styret: Rolf Gunnar Heitmann, nestleder (Israelsmisjonen), Margit
Apelthun (Norge-Israel-foreningene), Jan Benjamin Rødner (MIFF) og Øystein Østerhus (De Frie Evangeliske Forsamlinger). Vararepresentanter ble Torbjørn Jacobsen (Frikirken) og Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfund).

Vi kommer tilbake med mer informasjon fra representantskapsmøtet og styret i HJHavisen i april.

Styret i Hjelp Jødene Hjem har engasjert Torbjørn Ekroll videre som informasjonsleder for en periode fremover.

Flott tiltak for ungdom

Dette tiltaket kommer mange innvandrerungdommer til gode. Tiltaket kalles Net@ og tar sikte på å kvalifisere unge, som faller utenfor skole – og høyskolesystemet fordi de har en ressursfattig bakgrunn, til å bli dataingeniører og kvalifisere dem til å bruke data i mange sammenhenger.

Hensikten med opplegget er å oppgradere disse ungdommene fra høyrisiko til høyteknologi. Eller som de sier på engelsk: “Advancing Youth from High Risk to High Tech.” De første kursene er allerede i gang, tanken er å starte opp grupper i flere byer og tettsteder i Israel – etter hvert som de får penger til det. De tenker også at flere kurs skal startes opp i utkantstrøkene av Israel – i nord og i sør. Det er ofte her problemene er store med arbeidsledighet og andre sosial problemer.

Et både lett og vanskelig valg

Øyvind Bernatek, ny styreleder i HJH.

Det var lett fordi det arbeidet vi gjør med alle deres generøse støtte er så meningsfullt, og samtidig så vanskelig fordi jeg vet at å lede etter den nye strukturen vil være tidkrevende og fordre mye organisatorisk talent og utholdenhet. Derfor kunne jeg ikke umiddelbart svare hverken ja eller nei, men jeg trengte tid for å områ meg.

Med en sammenfallende mulighet for å gjøre enkelte valg i min egen hverdag fant jeg ut at jeg ville ha anledning til å påta meg oppdraget, og da ble ønsket om å få bidra videre og å fortsatt utvikle organisasjonen slik at vi også i fremtiden kan nå våre mål, den seirende følelse. Ved neste henvendelse relativt kort tid før årsmøtet, kunne jeg derfor svare ja! Det unike med HJH er at vi har så forskjellige ståsteder både religiøst og ideologisk, men allikevel står vi sammen om et felles mål, et flott humanistisk prosjekt; å hjelpe jøder hjem til Israel og å hjelpe nye immigranter i Israel til en trygg og god fremtid der. Vi som har vært involvert i dette arbeidet over tid vet at listen over gode prosjekter å støtte er lang og menneskene som trenger vår hjelp er mange, og derfor må vi både velge de rette prosjektene og ikke minst stå ved dem vi allerede støtter.

Det er med ydmykhet jeg når tar fatt i Hjelp Jødene Hjem. Jeg ønsker å videreføre det flotte arbeidet vi ved deres og ikke minst ved Anne Marie Gravdahls innsats, sammen med gode medarbeidere har bygget opp gjennom 17 år. Jeg benytter anledningen til å takke dere alle for den støtte dere har gitt til nye immigranter i Israel, og jeg håper samtidig at dere vil fortsette å gi, behovene er der i morgen også. Jeg vet at svært mange i Israel er og vil være dere evig takknemlige for all den hjelpen dere gir.